K: Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Słowo Boże

 • Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. (Łk 9, 23-26)

 

 • Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” (Mt 7, 21-23)

 

 • Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. (Mt 11, 28-30)

 

 

 • Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. (1 Kor 1, 18)

 

 

 

 • Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. (Ga 6, 14)

 

Rozważanie

Ta stacja Drogi Krzyżowej domaga się naszej jasnej i konsekwentnej decyzji. I codziennie zdajemy (lub nie!) egzamin swojej chrześcijańskiej dojrzałości: wobec Boga, siebie samych i naszych bliźnich.

Ja mam świadomie i dobrowolnie przyjąć krzyż?! Przecież nasze ludzkie życzenia i ludzkie koncepcje szczęścia są zupełnie inne! Konfrontacja Ewangelii z pokusami świata jest zatem nieunikniona! Chrystus domaga się dokonania wyboru: z Nim – albo przeciw Niemu.

Co się stanie ze mną i z tymi, którzy nie pójdą za Tobą, Panie Jezu, z krzyżem? Gdzie znajdą prawdziwe szczęście? Kto ich poprowadzi, ochroni, wesprze? Jeśli nie wiara – to co? Jeśli nie Bóg – to kto?

Powiedziałaś nam, Jezu, że bez Ciebie nic nie zdołamy uczynić (zob. J 15, 5). I zapewniłeś, że w tych zmaganiach nie pozostawisz nas, grzesznych, samotnymi i bezradnymi.

Święci o krzyżu

Świadectwo świętych może i powinno nas jednocześnie i pociągać, i zawstydzać. Mogli oni – możesz i Ty! Ponadto na wsparcie ze strony świętych mamy prawo liczyć i z przykładu ich życia korzystać. Tylko: czy świadomie podejmiemy decyzję o przyjęciu krzyża? Zauważmy: nie mamy wpływu na to, CZY spotka nas krzyż; od nas zależy, JAK go poniesiemy.

 

 • Krzyż według oceny powierzchownej może wydawać się czymś straszliwym. Gdy jednak wnikamy w jego treść, zrozumiemy, że powinniśmy gorąco go pragnąc. W doczesny widzeniu rysuje się on przed nami jako drzewo śmierci, natomiast według oceny wiekuistej Chrystusa Pana, który na nim zawisł, jaśnieje nam jako drzewo życia. Narzędzie śmierci stało się dla nas źródłem życia. Krzyż jest drzewem łaski, zapewniającej życie. Św. Bonawentura. 
 • Nie proście o krzyże, przeciwstawiajcie im wszystkie możliwe środki zaradcze, ale kiedy przychodzą, akceptujcie je z uległością. Św. Franciszek Salezy. 
 • Jeżeli rzeczy się udają cieszmy się błogosławiąc Boga, który daje nam wzrost. Źle idą? Cieszmy się, błogosławiąc Boga, że czyni nas współuczestnikami swojego krzyża. Św. J. Escriva.
 • Niesienie krzyża jest meczące, wymaga ofiary, ale jeżeli chcemy się rozwijać, trzeba go przyjąć. Św. Jan XXIII.
 • Strach przed krzyżem jest naszym wielkim krzyżem. Św. Jan Maria Vianney.
 • Jezus nigdy nie jest bez krzyża, ale krzyż nigdy nie jest bez Jezusa. Św. Ojciec Pio.
 • Wszyscy musimy nieść nasz krzyż jak Jezus. Naszym krzyżem są cierpienia, które wszyscy napotykamy w życiu. Św. Jan Bosko.
 • Poza krzyżem nie ma innej drabiny, po której można by dostać się do nieba. Św. Róża z Limy.
 • Niech was nie zaskoczy to, że na swej drodze spotkacie Krzyż. Skoro Jezus zgodził się umrzeć na krzyżu, czyniąc z niego źródło życia i znak miłości, nie stało się tak z powodu słabości ani upodobania do cierpienia, lecz dla uzyskania dla nas zbawienia i abyśmy już teraz mieli udział w Jego boskim życiu. Św. Jan Paweł II.

 

Pytania do osobistej refleksji
Co jest krzyżem w Twojej codzienności i gdzie szukam pomocy w jego dźwiganiu?

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem!