Psalm 51(50)

O Boże mój, o Zbawicielu mój (ref.)

1. Pozwól mi na nowo cieszyć się weselem, * dźwignij z poniżenia, radość wróć! * Nie patrz na me grzechy, odwróć od nich wzrok, * wymaż wszystkie przewinienia!

2. Serce daj mi czyste, przywróć siłę ducha, * pozwól mi przy Tobie blisko trwać * i świętego tchnienia Twego nie skąp mi, * niech się cieszę Twym zbawieniem.

3. Wzmocnij we mnie, Panie, ducha szlachetnego, * bym grzeszników uczył Twoich dróg. * Wybaw mnie od kary, Boże, Zbawco mój, * bym Twą dobroć czcił radośnie!

4. Otwórz usta moje, niech Twą chwałę głoszą, * niech cześć Twoja płynie z moich warg, * gdybyś żądał ofiar, chętnie bym je dał, * lecz nie pragniesz całopaleń.

Psalm 130(129)

Pokładam w Panu ufność mą, * zawsze ufam Jego słowu. (ref.)

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, * racz wysłuchać, Panie, prośby mej, * nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, * usłysz modły i błagania.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, * któż przed gniewem Twym ostoi się? * Lecz ufamy, że przebaczysz winy, * byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu, * dusza moja ufa Jego słowu, * tęskniej czeka dusza moja Pana, * niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej, niż jutrzenki nocne straże, * niechaj Pana czeka Boży lud, * bo u Pana znajdzie zmiłowanie * i obfite odkupienie.

Psalm 27(26)

Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię! (ref.)

1. Usłysz, Panie, głos wołania * i ulituj się! * Serce me do Ciebie wznoszę, * Panie, szukam Cię!

2. Nie ukrywaj się przede mną, * nie odpychaj mnie, * nie opuszczaj mnie, Wybawco, * wstrzymaj srogi gniew!

3. Choćby o mnie zapomnieli: Ojciec, matka ma, * Ty mnie przyjmiesz i przygarniesz * w utrapienia czas.

4. Wskaż mi drogę Twoją, Panie, * prowadź ścieżką Twą, * bo zło czyha na bezdrożach, * wyrwij z jego rąk!

Psalm 121(120)

Tylko Bóg mi dopomoże, * Ten, co stworzył cały świat. (ref.)

1. Wznoszę oczy me ku górom, * gdzie pomocną znajdę dłoń. * Tylko Bóg mi dopomoże, * Ten, co stworzył cały świat.

2. On ci upaść nie dozwoli, * czujnie ciebie będzie strzegł, * Ten, co strzeże ludu swego, * nie pogrąży się we śnie.

3. Pan twym Stróżem i Obrońcą. * U twojego boku trwa. * W dzień cię słońce nie porazi, * ani w noc księżyca blask.

4. Bóg od złego cię ustrzeże, * w swej opiece będzie miał. * Będzie strzegł na każdym kroku, * teraz i po wieczny czas.

Psalm 130(129)

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *

Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *

na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, * aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *

dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *

niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *

u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *

ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Psalm 51(50)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco,*

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem

Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary:

dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.