Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie! Spraw, żeby moja wiara była pełna, przenikająca moje myśli, sądy, słowa i czyny. Spraw, aby moja wiara była dobrowolna, abym chętnie przyjmował wszelkie wyrzeczenia i obowiązki, które ona niesie z sobą, i żebym wierzył całym sobą. Spraw, Panie, żeby moja wiara opierała się na Twoim Słowie i na świadectwie Ducha Świętego.

Spraw, Panie, żeby moja wiara była silna, otwarta na nowe światła, przezwyciężająca trudności, krytyki, wątpliwości. Spraw, Panie, żeby moja wiara była radosna, żeby dawała pokój mojemu duchowi i czyniła mnie zdolnym do rozmowy z Bogiem i promieniowała szczęściem obcowania z Bogiem i z ludźmi. Spraw, Panie, żeby moja wiara była skuteczna; niech się w miłości objawia na zewnątrz jako prawdziwa przyjaźń z Tobą i dobroć dla ludzi. Niech mnie umacnia w cierpieniu, niech i pomaga szukać Ciebie w nadziei.

Spraw, Panie, żeby moja wiara była pokorna, wzbogacona świadectwem Ducha Świętego, uległa Objawieniu i Tradycji, posłuszna powadze Magisterium Kościoła Świętego. Panie, pomnażaj wciąż moją wiarę! Amen.

(bł. Paweł VI)